Adatkezelési tájékoztató

az www.elmenybroker.com weboldalon, továbbá az ott feltüntetett szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatoknak 

a FunFactory 4 You által történő adatkezeléséről.

 

A FunFactory 4 You (székhely: 35 Cluain na Sibhe, Killashee, Co. Longford, Ireland, regisztáció  szám: 733672)  mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”, FunFactory 4 You,, vállalkozás,illetve „mi” és ennek ragozott formái ) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Felhasználókat adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és a Felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

Az Adatkezelési tájékoztató célja

 

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján a Felhasználók számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról. 

Az Adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 Az adatkezelés jogalapja

 

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

Azokat az eseteket kivéve, amikor ön egy meghatározott célra beleegyezését adta az adatai felhasználásához, nem használjuk fel az adatait úgy, hogy ön személy szerint beazonosítható legyen. Cégünk a színvonalas tájékoztatás és szolgáltatásnyújtás érdekében általános módon csoportosíthatjuk az adatait, úgy, hogy webhelyünk bizonyos oldalainak teljesítményét monitorozzuk.

Ha kifejezetten a beleegyezését adta, cégünk időről időre megoszthatja az ön nevét és elérhetőségét az arra kiválasztott partnerekkel, akik cégünk szerint az ön számára hasznos termékeket vagy szolgáltatásokat tudnak kínálni önnek.

Adatait ezen alapokon addig kezeljük, amíg ön vissza nem vonja a beleegyezését vagy ésszerűen feltételezhető, hogy beleegyezése hatályát vesztette.

Beleegyezését bármikor visszavonhatja, írjon nekünk az ugyfelszolgalat@elmenybroker.com e-mail címre.. Ebben az esetben Ön a továbbiakban nem tudja használni a webhelyünket és szolgáltatásainkat.

 

A jelen tájékoztatóban található fogalmakat az alábbiak szerint kell értelmezni

 

 1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adat állományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
  7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 7.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 8.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adat feldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 12.   „hatóság”:adatvédelmi hatóság
 13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 14.   „érdeklődő”: azon személy, aki a weboldalon keresztül személyes adatainak Adatkezelő részére történő megadásával érdeklődik az igénybe vehető szolgáltatások iránt, és akiknek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.
 15. „felhasználó”: érdeklődő és jelentkező együtt, akinek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.
 16. „jelentkező”: azon személy aki a weboldalon található, illetőleg a személyesen történő jelentkezés alkalmával részére átadott jelentkezési lap kitöltésével valamely, az Adatkezelő által kínált programon történő részvételi szándékát jelzi, illetőleg valamely programon részt vesz, és akinek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.

 

Az adatkezelés célja

 

 1. Felhasználó személyes adatai kezelésének célja, hogy 
 •       az Adatkezelő a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során, valamint az Adatkezelő által meghirdetett programokon történő személyes részvétellel összefüggésben a Felhasználó azonosító adataival rendelkezzen, amely lehetővé teszi az Adatkezelő által a Felhasználókkal történő közvetlen kapcsolatfelvételt és a Felhasználó azonosítását, valamint a fentiekkel kapcsolatos közvetlen és hatékony ügyintézést,
 •       az Adatkezelő a Felhasználó részére információs tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön az aktualitásokról, szolgáltatásai ajánlása céljából a Felhasználót közvetlenül megkeresse hírlevél formájában,
 •       a Vállalkozás tevékenysége ellátása során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók igényeit kiemelkedő szakmai színvonalon tudja kiszolgálni valamint a törvényben előírt kötelezettségeinek megfeleljen
 •       hatékonysággal kezelje, a szervezett programokat a tagok érdekeinek figyelembevételével alakíthassa ki,
 1. Érdeklődő személyes adatai kezelésének célja továbbá
 •       az Érdeklődő informálása az Adatkezelő által kínált programok céljáról, részletes menetrendjéről, valamint azok időpontjáról; 
 •       az Érdeklődő által feltett kérdések megválaszolása;
 1. Az ügyfelek személyes adatai kezelésének célja továbbá, hogy
 •       Adatkezelő az Érintett jelentkezése alapján a Vállalkozás az Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos szolgáltatást tudja nyújtani
 •       az ügyfélkör igényeinek megfelelően különféle kedvezményeket és szolgáltatásokat tudjon nyújtani az Érintettek minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében.
 1.   Egyéb okokból felhasznált adatok kezelésének célja
 • A FunFactory 4  You  előírt, szakszerű adminisztrációja érdekében
 • A kéretlen üzenetekre való válaszadáshoz – amikor úgy véljük, ön értelemszerűen választ vár tőlünk
 • Bármely fél törvényes jogainak védelme és biztosítása érdekében
 • A FunFactory 4  You válságkezeléshez szükséges szakmai tanácsadás igénybevétele esetén
 • Ha úgy véljük, kötelesek vagyunk az ön érdekeit megvédeni
 • Törvényi kötelezettségből történő adatkezelés

 

A kezelt adatok köre

 

A https://www.elmenybroker.com a következő felsorolt adatkezelési célokból, a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről,

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásig tart.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása (GDPR 6. cikk)

  

Honlap látogatása

 

Adat kategória

      Adatkezelés célja

Adat forrása

IP cím

     Az ügyfél azonosításához elengedhetetlenül 

     szükséges adat                                                                             

Érintettől származó

A látogatás időpontja

     A látogatottság mérésére, statisztikai célok

A meglátogatott oldalak adatai  

     A látogatottság mérésére, statisztikai célok

 

Az Ön által használt operációs 

rendszer és böngésző típusa

     A látogatottság mérésére, statisztikai célok

 

Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, a kapcsolatfelvétel menüpontban 

 

Adat kategória

         Adatkezelés célja

Adat forrása

Név

      

Az ügyfél azonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

Érintettől származó

E-mailcím; telefonszám

Az ügyfél azonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

Üzenet

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján

 

Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, a láblécben

Adat kategória

                   Adatkezelés célja

 

Adat forrása

 

Név

Az ügyfél azonosításához elengedhetetlenül 

szükséges adat                                                                             

 Érintettől származó

E-mail cím

 

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül 

szükséges adatok

 

Üzenet

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő

személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, 

az ügyfél saját közlése alapján

 

Hírlevél feliratkozással, küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Adat kategória

             Adatkezelés célja

             Adat forrása

E-mail cím

             Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül 

             szükséges adatok

 

         Érintettől származó

 

A hírlevéllel kapcsolatos adatok feldolgozása

Az Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek küldéséhez a mailerLite rendszert használjuk. A Társaság kizárólag e-mailben küld értesítő e-maileket.

További infromáció a mailerLite-ról:

Weboldal: https://www.mailerlite.com/contact-us

Cím

(a)  MailerLite Limited, egy írországi bejegyzett cég: 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland, ha az Ügyfél számlázási címe a vonatkozó Megrendelőlapon az EGT-ben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban található; vagy

(b) MailerLite, Inc., egy delaware-i vállalat: 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, Egyesült Államok, ha az Ügyfél számlázási címe a vonatkozó Megrendelőlapon a világ bármely részén található.

 

Általános feltételek: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

GDPR megfelelés: https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance

Célja: Mérések és elemzések nyomán felhasználóink jobb megismerése, ennek következtében magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. A grafikus adatmegjelenítések, kattintástérképek, képernyőfelvételek segítenek abban, hogy weboldalunk tartalmát jobban strukturáljuk, és egy gördülékeny, felhasználóbarát felületet hozzunk létre.

Pszeudonim (kódolt vagy álnevekkel helyettesített) adatok:

Az alább összegyűjtött összes pszeudonim adat:

Böngésző típusok, operációs rendszerek, eszköz típusa, a meglátogatott oldal(ak) URL-je, a látogatás időtartama


Hírlevél-feliratkozás

Az Ön által megadott adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • regisztráció dátuma
 • regisztrált piac
 • felhasználói viselkedés követése a webhelyen

 

Az e-mail cím teszi lehetővé a hírlevél küldését. A hírlevél küldésének törvényes alapja az ön beleegyezése alapján az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikkének 1. paragrafusa. A hírlevelünkre való regisztrációt rögzítjük. 

A törvényben foglaltak szerinti rögzítés jogos érdekünk, hogy bizonyítani tudjuk, küldeményeket az ön beleegyezésével küldtük.

Hírlevelünkről ingyenesen bármikor leiratkozhat.


A leiratkozáshoz szükséges linket minden esetben megtalálja a hírlevél végén. Amint hírlevelünkről leiratkozott, semmilyen ajánlatot nem küldünk önnek, személyes adatait nem használjuk tovább, azokat azonnal töröljük. 

 

Személyes adatok kezelése

 

 1. A személyes adatok kezeléséhez a Jelentkező a hozzájárulását úgy tudja megadni, ha az Adatkezelő által kínált egyes programokra a Weboldalon keresztül történő jelentkezést megelőzően az erre utaló jelölőnégyzeten megjelöli,illetőleg személyes jelentkezése alkalmával a jelentkezési lap kitöltését követően, annak aláírásával igazolja, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és az abban foglaltak szerint az adatkezeléshez hozzájárul. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával egyidejűleg Jelentkező ahhoz is hozzájárul, hogy Adatkezelő részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, programjai, szolgáltatásai ajánlása céljából őt közvetlenül megkeresse.
 1. A Weboldalt látogató, böngésző személyek, kizárólag a honlap által használt „cookiek” működéséből adódó adatkezeléssel érintettek, melyhez a honlap böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató elfogadásával vagy a böngészés folytatásával járulnak hozzá.
 1. Érdeklődő az Adatkezelő részére nevének, e-mail címének és telefonszámának önkéntes megadásával, az “További info és ajánlatkérés” gombra kattintva járul hozzá az általa feltüntetett adatok kezeléséhez.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre, adattovábbítás

 

 • A személyes adatok kezelését és feldolgozását az Adatkezelő, a feltüntetett Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe. Adatkezelő a Felhasználó azonosításhoz szükséges személyes adatokat az Adatkezelő által szervezett programokon történő részvétel, valamint az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatok sikeres lebonyolítása, valamint a programokkal összefüggő marketing célok – így különösen marketing célú hírlevelek küldése – érdekében továbbítja az Adatfeldolgozók részére.Az datfeldolgozók részére történő adattovábbításhoz a Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulással egyidejűleg adja meg a hozzájárulását. Az adattovábbítás célja az Adatkezelő által szervezett programokon történő részvétel, valamint az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatok sikeres lebonyolítása, valamint a programokkal összefüggő marketing tevékenység megvalósítása, amely során az alábbi személyes adatok kerülnek továbbításra:  –  név, e-mail cím, telefonszám, Az Adatkezelő a Felhasználói Tájékoztatás iránti kérelme esetén pontos felvilágosítást ad arról, hogy a Felhasználó mely személyes adatait, kinek a részére továbbította, valamint a Felhasználó hogyan veheti fel a kapcsolatot az adott partnerrel.
 • Az előző pontban foglaltakon felül Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.
 • Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet. A személyes adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül –nem adja ki. Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik a Weboldal üzemeltetésében, a programokra történő jelentkezés lebonyolításában, valamint a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő további teendők ellátásában, az Adatkezelő által szervezett felmérésekben, valamint az esetleges kifogások, szavatossági igények kezelésében részt vesznek. Adatkezelő adatkezelésre jogosult munkatársai a Felhasználóknak csak az általuk végzett tevékenységhez nélkülözhetetlen személyes adataihoz férnek hozzá. Az Adatkezelő minden általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy informatikai rendszere és ügyvitele során a személyes adatokat illetéktelen harmadik személyek ne ismerhessék meg, ennek érdekében biztonságos és zárt informatikai hálózatot üzemeltet. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 

Az Ön által megadott adatok felhasználási módjai

 

 •       Webhelyünk lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy az általuk közölt információ mások által is olvasható, másolható, letölthető és felhasználható legyen.
 •       Személyes információk posztolásánál önnek kell meggyőződnie arról, hogy milyen szintű adatvédelemmel rendelkeznek azok, akik felhasználhatják az adatait. Mi ezeket az adatokat nem használjuk, azokat csak megjelenítjük vagy megoszthatóvá tesszük. Az adatokat azonban megőrizzük, és fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben bármilyen módon felhasználjuk azokat.
 •       Ha az adatai nyilvánosságra kerülnek, nincs módunkban ellenőrizni, hogy egy harmadik fél hogyan használja fel azokat. Harmadik fél általi felhasználásukért semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget. 
 •       Abban az esetben, ha kérése megalapozott és nincs jogalapunk adatai megőrzésére, belátásunk szerint úgy ítélhetünk, hogy kérésére töröljük az ön által közzétett személyes adatokat. Ezirányú kérésével vegye fel velünk a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@elmenybroker.com e-mail címen.
 •       Amennyiben beazonosítható személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok szerkesztésére vagy törlésére vonatkozó kérés érkezik hozzánk, első lépésként értelemszerűen ellenőrizzük az ön személyazonosságát, mielőtt bármit tennénk. Ez fontos lépés, amelyet az ön adatainak biztonsága érdekében teszünk.

 

Az adatkezelés időtartama

 

 • Felhasználó adatait Adatkezelő határozatlan ideig, de legfeljebb addig kezeli, amíg Felhasználó az adatkezelés megszüntetését és személyes adatainak törlését nem kéri.
 • Az Érdeklődők adatait – az adott adatkezelési cél megvalósulásának okán – Adatkezelő az üzenetben foglalt kérdések megválaszolását, elintézését, panasz, észrevétel kivizsgálását követően haladéktalanul törli.

 

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 1. Tájékoztatás

 

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a tájékoztatás iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

A Felhasználó a kérelmében köteles feltüntetni olyan azonosító adatait, amelyek alapján a személyes adatok megismeréséhez való jogosultsága az Adatkezelő által megállapítható.

A Felhasználó a kérelmében köteles megjelölni olyan elektronikus, vagy postai elérhetőségét, amelyre az Adatkezelő a tájékoztatást teljesíteni tudja.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, a személyes adatok kezelésének céljáról, továbbá arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen jogszabályi alapon kezeli, valamint arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli, illetőleg az Adatkezelő személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén ad tájékoztatást arról, hogy a személyes adatokat mely szerződéses partnerének továbbította, valamint az adattovábbítás jogalapjáról.

Amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens következik be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében az Adatkezelő által megtett intézkedésekről a Felhasználó szintén felvilágosítást kérhet.

Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelése, vagy feldolgozása jogszabálysértő módon történik. Ilyen eset különösen az, ha a személyes adatokhoz arra nem jogosult személy hozzáfér, a személyes adatokat jogellenes módon megváltoztatják, továbbítják, vagy nyilvánosságra hozzák, illetőleg jogsértő módon törlik, vagy megsemmisítik.

Adatvédelmi incidensnek minősül továbbá, ha a személyes adat véletlen esemény folytán megsemmisül, vagy sérül.

Adatkezelő a tájékoztatást a Felhasználó kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül, e-mail üzenetben adja meg.

Amennyiben a kérelmet benyújtó Felhasználó elektronikus elérhetőségét a kérelmében nem tüntette fel, vagy a postai kézbesítést kifejezetten kéri, az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, postai úton teljesíti.

A tájékoztatást Adatkezelő a személyes adatok kérelemben megjelölt körére nézve évente egy alkalommal ingyenesen teljesíti, ezt követően a tájékoztatás megadása alkalmanként a mindenkori postai költséggel jár.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak az alábbi két esetben tagadhatja meg.

 • Amennyiben az Adatkezelő egy esetleges adattovábbítás esetén az adattovábbítótól a személyes adatot már úgy veszi át, hogy az adattovábbító tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az érintett tájékoztatáshoz való jogait valamilyen hazai, vagy nemzetközi jogszabály korlátozza.
 • Amennyiben az érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az külső és belső biztonsága érdekében (például honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, büntetés-végrehajtási érdekből), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

 1. Adatok helyesbítése

 

A Felhasználó bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a valóságnak nem felelnek meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A Felhasználó írásban postai úton, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés iránti kérelmét kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton értesíti.

 

 1. Adatok törlése vagy zárolása

 

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja.

A törlés, vagy zárolás iránti kérelmet a Felhasználó írásban postai úton, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • azt jogellenesen kezelte
 • a Felhasználó a személyes adatai törlését vagy zárolását kéri,
 • az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig a törlést akadályozó jogszabályi vagy ténybeli körülmény fennáll.

 

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

 

A Felhasználónak joga van, hogy az alábbi esetekben tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • ha személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,
 • ha arra törvény a Felhasználónak lehetőséget ad.

A tiltakozást a Felhasználó írásban postai úton, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról.

Az Adatkezelő a Felhasználót a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést és az adattovábbítást megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Az ügyfél saját adataihoz való hozzáférése

 

Ön bármikor hozzáférhet az általunk tárolt személyes adataihoz, megnézheti és módosíthatja azokat, ha webhelyünkön belép a fiókjába. Ha olyan adatok másolatát szeretné megkapni, ami nem érhető el a webhelyünkön, erre vonatkozó kérését küldje el nekünk. Miután megkaptuk kérését, tájékoztatni fogjuk, mikor bocsátjuk rendelkezésére az adatokat és hogy számítunk e fel díjat ezért.

 

 1. Az ügyfél adatainak eltávolítása

 

Ha azt szeretné, hogy eltávolítsuk a web helyünkről a személyes beazonosítására alkalmas adatokat, vegye fel velünk a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@elmenybroke.com e-mail címen. Ez a lépés korlátozhatja az ön számára nyújtott szolgáltatásainkat.

 

 1. Az ügyfél adatainak ellenőrzése

 

Amennyiben beazonosítható személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok szerkesztésére vagy törlésére vonatkozó kérés érkezik hozzánk, első lépésként értelemszerűen ellenőrizzük az ön személyazonosságát, mielőtt bármit tennénk. Ez fontos lépés, amelyet az Ön adatainak biztonsága érdekében teszünk.

 

A honlapunkon található tartalomra vonatkozó panaszok

 

Ha a weboldalunkon található tartalmak bármelyikével kapcsolatban panasza van, jelezze nekünk és panasza kivizsgálásra kerül.

Ha panaszát indokoltnak tartjuk vagy a törvény arra kötelez minket, a kivizsgálás folyamán eltávolítjuk a tartalmat.

A szólásszabadság alapvető jog, ezért el kell döntenünk, hogy a panasz esetében kinek a jogai kerülnek korlátozásra: az Öné vagy annak a személyé, akinek a posztja tartalma sérti önt. Ha úgy látjuk, hogy a panasza rosszhiszemű vagy alaptalan, panaszát elutasítjuk.

 

„Cookie” alkalmazásáról szóló tájékoztató

 

Annak elősegítésére, hogy magas színvonalú, a lehető leginkább zökkenőmentes és megbízható szolgáltatást tudjuk nyújtani Önnek, cookie-kat és hasonló technológiákat használunk.

A cookie egy olyan változó tartalmú adategyüttes, amelyet a Weboldal szervere küld a Felhasználó eszközére. A cookie a Felhasználó számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngésző programjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan ki olvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. 

A cookie-k tájékoztatást nyújtanak Adatkezelő részére a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat Adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével.

Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára a Felhasználó e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A cookiek önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Ha a Felhasználó nem kívánja elfogadni a Weboldalon a cookie-k használatát, akkor az általa használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa őt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngésző „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el.

 

A cookie-k 3 fő típusát különböztetjük meg:

 

 • Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k egy látogatásra korlátozódnak és információkat tárolnak, hogy az Oldal böngészése során ne kelljen újra és újra megadni a bizonyos adatokat. A munkamenet cookie-k röviddel az Oldal elhagyása után vagy közvetlenül a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek.
 • Állandó cookie: Ezek a cookie-k a látogatásával kapcsolatos preferenciákat tárolják és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, amikor újra ellátogat az Oldalra. Addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak. A cookie-k alapvető információkat tárolnak internetezési szokásairól, és segítségükkel tudjuk működtetni a weboldalt, illetve a lehető legjobban személyre szabni a felhasználói élményt.
 • Közösségi bővítmények: Ezek olyan közösségi oldalak által működtetett bővítmények, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy weboldalt böngészve használni tudja a közösségi oldalak szolgáltatásait (pl. kedvelés vagy megosztás funkció). Ezek a közösségi bővítmények információkat gyűjthetnek az oldalon végzett tevékenységről, amelyeket továbbíthatnak a közösségi oldal felé.

 

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k

 

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.. A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találsz:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben. Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

A weboldalunk cookie-kat használ. Ezeket a szervereinken működő szoftverrel helyezzük el, illetve olyan harmadik fél által működtetett szoftverrel, akik szolgáltatásait cégünk használja. Amikor először keresi fel webhelyünket, megkérdezzük önt, kívánja-e, hogy cookie-kat használjunk. Ha nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, nem fogjuk őket használni a webhelyünkön tett látogatásainál, csak azt rögzítjük, hogy nem járult hozzá, hogy bármilyen más célra felhasználjuk őket.

Ha elutasítja, vagy a böngészőjén keresztül megakadályozza a cookie-k használatát, nem fogja tudni használni webhelyünk összes funkcióját.

A következő módokon használjuk a cookie-kat:

 • nyomon követjük, hogyan használja a webhelyünket
 • rögzítjük, hogy látott e bizonyos üzeneteket, amelyek elhelyeztünk a weboldalainkon az oldalra való bejelentkezéshez
 • kitöltés közben rögzítjük a kérdőívekre vagy felméréseinkre adott válaszait
 • rögzítjük az ügyfélszolgálatunkkal folytatott valós idejű csevegést

 

A böngészési tevékenység személyes azonosítói

 

 •   Rögzítjük az ön böngészőjéről a mi szervereinkre érkezett, webhelyünk oldalaival vagy az azokon található tartalmakkal kapcsolatos kéréseket.
 •   Rögzítjük a földrajzi elhelyezkedését, az internet szolgáltatóval kapcsolatos adatokat és az IP címét.
 •   Rögzítjük továbbá, hogy milyen szoftvert használ oldalunk böngészéséhez, milyen a számítógépe vagy eszköze típusa és a képernyőfelbontása. Ezeket az adatokat annak érdekében csoportosítjuk, hogy megállapítsuk egy weboldal népszerűségét a webhelyünkön, valamint hogy értékeljük az ön számára nyújtott tartalom szolgáltatásainkat.

 

Ha ezeket az adatokat összekapcsoljuk az ön előző látogatásának adataival, lehetségessé válhat, hogy az adatok alapján ön személyesen be azonosíthatóvá válik, még abban az esetben is, ha nincs bejelentkezve az oldalunkra.

 

Cookie használat

 

Az első alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, egy tájékoztató sávban figyelmeztetjük arra, hogy cookie-kat használunk. A Szolgáltatás használatának folytatásával hozzájárulását adja ezek használatához.

Önnek lehetősége van kezelni, illetve letiltani az egyes cookie-kat. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk ennek módjairól. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha törli a Galéria Savaria cookie-jait, lehetséges, hogy rosszabb minőségűvé vagy korlátozottá válik a hozzáférése az Oldal bizonyos funkcióihoz vagy oldalaihoz.

 

Az Ön beleegyezése értelmében az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikkének 1. paragrafusa alapján weboldalunk a Google LLC. Google Analytics webelemző szolgáltatását használja.

 

Célja: 

 • A felhasználói viselkedés elemzése weboldalunkon, annak érdekében, hogy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk, a már meglévő termékeinket és szolgáltatásainkat optimalizáljuk, megtaláljuk és kijavítsuk a hibákat
 • marketing kampányok tervezése és mérése
 • Adatok: az első fél cookie-jai által generált pszeudonim azonosító

 

A Google Analytics cookie-kat, azaz szöveges fájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítve a weblap használatának elemzését. A cookie-k által létrehozott információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Mi weboldalunkkal aktiváltuk az ön IP címének anonimizálását. Az ön IP címe lerövidítésre kerül az EU tagállamokban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban résztvevő más államokban is. Csak egyedi esetekben kerülhet először az IP címe rövidítés nélkül a Google USA-beli szervereihez, ebben az esetben ott rövidítik le azokat.

 

Az Adat Megrendelői megállapodás részeként a Google a nevünkben gyűjtött információk alapján a felhasználók weboldal használatát értékeli, például a weboldal aktivitásával kapcsolatos jelentéseket készít, amelyek alapján weboldalunkat fejleszteni tudjuk. Ez teszi lehetővé azt is, hogy a különféle eszközön végzett munkameneteket és tevékenységeket hozzárendelje egy pszeudonim felhasználóhoz, és így tudja elemezni a felhasználó különféle eszközökön végzett tevékenységét.

A felhasználók személyes adatai 14 hónap után törlésre kerülnek vagy anonimizálódnak. Ön visszavonhatja a beleegyezését azzal, hogy a böngészője beállításainál megakadályozza a cookie-k tárolását. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy weboldalunknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Önnek lehetősége van arra is, hogy megtagadja weboldalunk Google Analytics használatát, ehhez egyszerűen el kell utasítania a weboldalunkon ezt a szolgáltatást.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google Inc. gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által gyűjtött, a felhasználó weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Újraértékesítés

 

Az újraértékesítés magában foglalja, hogy cookie-kat telepítünk a számítógépére amikor a webhelyünkön böngészik, annak érdekében, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat hirdethessük önnek akkor is, amikor egy másik webhelyre látogat. 

Időről időre előfordul, hogy igénybe vesszük egy harmadik fél újraértékesítési szolgáltatásait. Ebben az esetben, ha egyetértett a cookie-k használatával, más weboldalakon is láthatja a termékeink és szolgáltatásaink hirdetéseit.

 

Közösségi oldalak

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Meta/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/TikTok stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Meta/Youtube/Instagram/TikTok stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Közvetlen üzenet küldési szolgáltatásunk

Weboldalunkon a regisztrált felhasználók (küldő) chat beszélgetést kezdeményezhetnek oldalunk partnereivel (fogadó) illetve ügyfélszolgálatunkkal. Ezeket az üzeneteket csak a küldő és fogadó láthatja. Harmadik fél számára nem nyújtunk betekintési lehetőséget az üzenet váltásokba. Ezek az üzenetek addig tárolódnak míg a küldő és/vagy fogadó nem törli az üzenet váltást. Üzenetek törlése után nincs mód az üzenetváltás visszaállítására!

Amennyiben a küldő vagy a fogadó üzenetet kap, rendszerünk e-mail-ben értesíti, és weboldalunkon bejelentkezve tudja megtekinteni az üzenetet.

Az ön által megadott adatok:

 • regisztrációkor megadott adatok
 • a küldött üzenet/ek/ tartalma

Cégünk bizonyos tevékenységei miatt időről időre igénybe veszi Európai Unión kívül eső országok szolgáltatásait is. Ennek megfelelően az Írországban vagy bárhol szerzett adatokat fel lehet használni az Európai Unión kívül is.

 

Az ügyfél adatainak közzététele és megosztása

 

Harmadik féltől kapott adatok: Bár nem osztjuk meg a személyes adatokat egy harmadik féllel, (a kivételek megtalálhatók ebben a tájékoztatóban), előfordul, hogy az általunk használt szolgáltatóktól olyan adatokat kapunk, amelyek közvetve tartalmazzák az Ön személyes adatait. Az ilyen adatok alapján ön személyesen nem beazonosítható.

Harmadik fél hirdetése a webhelyünkön

Webhelyünk lehetővé teszi harmadik fél hirdetését. Ennek értelmében a hirdető felek, ügynökeik vagy egyéb nekik dolgozó cégek használhatnak olyan technológiát, amely segítségével automatikusan adatokat gyűjtenek önről, amikor a hirdetésük megjelenik a weboldalunkon.

Ezen kívül használhatnak egyéb technológiákat, mint a cookie-k, vagy JavaScript, hogy tartalmaikat személyre szabják, vagy hogy felmérjék hirdetéseik eredményességét.

Ezeket a technológiákat vagy a harmadik fél által gyűjtött adatokat nem áll módunkban ellenőrizni. Ennek értelmében ez az adatkezelési tájékoztató nem tér ki a harmadik fél adatkezelési gyakorlatára.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Tárhely szolgáltatás, E-mailek fogadása és küldése

Hostinger https://www.hostinger.com/

(Hozzáférés a weboldal teljes tartalmához, saját domaines e mail címre érkező e mailek továbbítása.)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés

 

Bankkártyás fizetések feldolgozása

 

A bankkártyás fizetések feldolgozásához a Stripe és Paypal ügyfélazonosító algoritmusát használjuk.

Stripe 

PayPal

 

A fizetési adatokat soha nem tároljuk, és nem továbbítjuk  sem a weboldalunkon keresztül, sem pedig más módon. Alkalmazottaink és vállalkozóink ezekhez az adatokhoz soha nem férnek hozzá.

 

Adatbiztonság

 

A Vállalkozás az adatok védelme érdekében az alábbi információs biztonsági intézkedéseket vezette be, illetve hajtotta végre:

Részletes adatbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

Adatbiztonság az IT szempontból

 

A személyes adatokat általunk bérelt írországi szerverparkban üzemelő szerveren, továbbá a társaság számítógépeinek merevlemezein tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. 

Informatikai rendszereket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Szolgáltató valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

 

Adatbiztonság a kommunikációban

 

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

Az SSL tanúsítvány garantálja a gond nélküli szerver és a böngésző közötti adatátvitel be biztosítását és megbízható a böngészők 99,9 %-a számára.

Az SSL tanúsítvány védelmezi a szerver és a böngésző közötti információáramlást. Védelmezi a személyes adatokat, belépési kódokat és sok mást, hogy védve legyenek a hackerek és minden más online csalóval szemben. 

Secure Sockets Layer (SSL) tanusítványokkal igazoljuk személyazonosságunkat az ön böngészőjének, valamint SSL tanusítvánnyal titkosítjuk azokat az adatokat, amelyeket ön ad meg nekünk. Bármilyen adatátvitelnél ellenőrizheti, hogy SSL tanúsítványt használunk, ennek jele lehet a böngészősávban megjelenített zárt lakat szimbólum, vagy más megbízható SSL jelzés.

 

Érzékeny személyes adatok

 

Az ÉlményBróker soha nem kéri Öntől, hogy adjon meg olyan bizalmas személyes adatokat, mint orvosi vagy egészségügyi feljegyzések, politikai, vallási vagy filozófiai meggyőződés, (vélelmezett vagy elkövetett) bűncselekmények, büntetett előélet, faji vagy nemzetiségi eredet, szakszervezeti tagság, szexuális orientáció, szexuális előzmények, viselkedési vagy genetikai adatok. Kérjük, ne is próbáljon ilyen bizalmas adatokat megadni nekünk, illetve a partnerekkel való kapcsolatfelvétel alkalmával sem.


Adatkezelés változtatása

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a https://www.elmenybroker.com  weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

Panaszkezelés

 

Amennyiben bármely érintettnek az adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kérdése, észrevétele merül fel, úgy kérdését/kérelmét/észrevételét az Adatkezelő jelen Szabályzatban jelölt elérhetőségeinek bármelyikén megteheti. A megkeresést követően annak tárgyától függően az Adatkezelő a jelen Szabályzat rendelkezései szerint jár el.

 

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében folyamatosan történik.

 

Ez az Adatkezelési nyilatkozat 2024.január 21-től hatályos.